top of page

Algemene voorwaarden

 

ARTIKEL 1: De toepasselijkheid van de algemene verkoopvoorwaarden
1.1. Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten tussen de bezoeker van de website die online een bestelling plaatst, hierna de koper genaamd en R.T.H. Derks , h.o. Lekkerz van hier, met maatschappelijke zetel Schutsboomstraat 13A ,5374CA, te Schaijk, hierna de verkoper genaamd.
1.2. Deze algemene verkoopsvoorwaarden worden systematisch onder de aandacht van de bezoeker/koper van de website gebracht vooraleer deze een bestelling kan plaatsen.
1.3.Door het plaatsen van een bestelling betuigt de koper met andere woorden zijn volledige en onvoorwaardelijke instemming met deze algemene verkoopsvoorwaarden.
1.4. De koper kan zich niet beroepen op eventuele andere documenten uitgaande van de verkoper, zoals catalogi of brochures, die overigens te allen tijde geacht worden uitsluitend een indicatieve waarde te hebben. Om deze reden kan de koper aan de verkoper geen enkele andersluidende voorwaarde tegenwerpen, tenzij de verkoper dit uitdrukkelijk en schriftelijk aanvaardt, ongeacht het ogenblik waarop dit aan de koper medegedeeld wordt.
1.5. Het gegeven dat de verkoper zich jegens de koper op een gegeven ogenblik niet beroept op één of meerdere van deze algemene verkoopsvoorwaarden, houdt geen afstand in van de rechten daarin vervat en sluit een later beroep op die voorwaarden niet uit.
1.6.De nietigheid van een of meer artikelen of een gedeelte van een artikel van deze algemene verkoopsvoorwaarden tast de geldigheid ervan niet aan.
1.7. De verkoper behoudt zich het recht voor deze algemene verkoopsvoorwaarden te allen tijde aan te passen. Gewijzigde voorwaarden hebben onmiddellijke uitwerking zonder echter afbreuk te doen aan de reeds door de verkoper verworven rechten.

 

ARTIKEL 2: Het sluiten van de verkoopovereenkomst
2.1. De koper is verantwoordelijk voor alle informatie die hij aan de verkoper verschaft bij het plaatsen van een bestelling. De verkoper kan in geen geval worden aangesproken voor het feit dat hij de verkochte goederen niet of niet tijdig kon leveren indien blijkt dat de coördinaten van de geadresseerde niet correct werden ingevoerd.
2.2. Bij leveringen aan personen die aanwezig zijn op een tijdelijk adres zoals bijvoorbeeld een ziekenhuis, of op een camping is het risico dat de persoon hier niet meer aanwezig is voor de koper.
2.3. Elke bestelling wordt geplaatst onder voorbehoud van aanvaarding door de verkoper. Alleszins is vereist dat de koper zijn betaling bevestigt door betaling van de prijs.
2.4. De koper kan zich niet beroepen op een verzakingsrecht, zoals ondermeer voorzien in art. 80 § 4,2° van de Wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument. Gelet op de aard van de verkochte goederen (versheid) kan de koper aldus niet afzien van zijn aankoop en evenmin wijzigingen aanbrengen aan bestelde goederen. Reeds betaalde sommen zijn definitief verworven voor de verkoper. De afkoelingsperiode is dus niet van toepassing voor alle bestellingen van fruit.
2.5. De beschikbaarheid van de aangeboden goederen is beperkt tot de in de magazijnen van de verkoper aanwezige voorraad. In geval van uitputting van de voorraad, kan de verkoper zich geldig van zijn verplichtingen bevrijden door een ander goed te leveren dat dezelfde eigenschappen heeft als het niet beschikbare goed wat volume en kwaliteit betreft. Dit in overleg met de koper. Indien de koper de opdracht wenst te annuleren wegens het niet voorradig zijn van het product wordt de opdracht kosteloos geannuleerd en wordt de koopsom binnen 30 dagen teruggestort.

ARTIKEL 3: De levering van goederen
3.1. De levering wordt als uitgevoerd beschouwd binnen de afgesproken termijn, hetzij door de aflevering van het goed op het aangeduide adres, hetzij, ingeval de geadresseerde afwezig is, door het achterlaten van een bericht waarin de ophaalmogelijkheid wordt vermeld. In dit laatste geval dienen de verkochte goederen binnen de twee dagen worden opgehaald gelet op de beperkte houdbaarheid ervan.
3.2. De leveringstermijn wordt zo exact mogelijk vooropgesteld. De verkoper kan echter niet worden aangesproken wegens laattijdige leveringen.
3.3. Ondermeer volgende gevallen van overmacht ontslaan de verkoper van zijn leveringsverplichting: oorlog, opstand, brand, stakingen, ongevallen en onmogelijkheid om zelf bevoorraad te worden door de normale leveranciers.
3.4. In ondermeer volgende omstandigheden kan de verkoper de levering tijdelijk opschorten: storingen in het interne netwerk, storingen inzake telefonie, storingen inzake (problematische) toegang tot internet en dergelijke. De uitvoering van de overeenkomst wordt alsdan opgeschort tot de storing is verholpen en/of de toegang tot internet is hersteld. Indien de opschorting langer duurt dan 30 dagen dan heeft de klant het recht de overeenkomst te ontbinden.
3.5. In ieder geval is de verkoper er slechts toe gehouden te leveren indien de koper al zijn verplichtingen jegens hem is nagekomen.

ARTIKEL 4: De in ontvangst name van goederen
4.1. Gelet op de aard van de geleverde goederen, ondermeer de versheid, is de koper verplicht de geleverde goederen onmiddellijk na ontvangst te inspecteren en daarbij gebleken gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden via www.lekkerzvanhier.nl . Indien blijkt dat de geleverde goederen niet conform de overeenkomst zijn, dient elke klacht des aangaande de verkoper te bereiken binnen de twee dagen na de ontvangst.
4.2. De aansprakelijkheid van de verkoper is alleszins beperkt tot maximaal de terugbetaling van de prijs, met uitzondering van alle andere vergoedingen.
4.3. Klachten die betrekking hebben op een bepaalde levering oefenen geen invloed uit op daaraan voorafgaande of latere bestellingen en leveringen. De koper is onverkort gehouden de prijs van eerdere of latere bestellingen te voldoen.
4.4. Indien de koper bij de ontvangst gebreken bemerkt bij een deel van de geleverde goederen, zal hij enkel zijn rechten aangaande dit deel kunnen laten gelden.

ARTIKEL 5: De terugzending van goederen
5.1. Een formeel akkoord tussen de koper en de verkoper dient elke terugzending vooraf te gaan.
5.2. Iedere aanvaarde terugzending, in geval van een zichtbaar gebrek of een niet-conforme levering, kan na verificatie door de verkoper, aanleiding geven tot vervanging van het goed of een creditnota, met uitsluiting van iedere andere vergoeding

ARTIKEL 6: De prijzen
6.1. De goederen worden verkocht en geleverd aan de prijs die van toepassing is op het moment dat de bestelling wordt bevestigd.
6.2. De genoemde prijzen zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten. Het BTW percentage bedraagt 6 procent. Op alcoholische dranken als wijn en bier geldt een BTW percentage van 21 procent. De totaalprijs van de overeenkomst inclusief verzendkosten en belastingen is duidelijk zichtbaar in de “kassa” alvorens men een betaalmethode kiest.

ARTIKEL 7: Geschillenregeling
7.1. Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over een product en/of dienst. Neemt u dan zo snel mogelijk contact met ons op, liefst per e-mail via: derks@lekkerzvanhier.nl Uiterlijk binnen 2 dagen zullen wij op uw klacht reageren.
7.2. Indien en er een geschil ontstaat tussen de koper en de verkoper, zal eerst een minnelijke regeling betracht worden.

ARTIKEL 8: Betalingsvoorwaarden
8.1 De koper heeft de keuze uit verschillende betalingsmogelijkheden, zoals het betalen via iDeal of contant. Alleen zakelijke klanten kunnen ook op rekening kopen. Tegen een tarief van € 1,50 ontvangen zij een factuur per post. Opdrachten van zakelijke klanten worden alleen geaccepteerd indien de bestelling ook een zakelijk karakter heeft. De betalingstermijn van de factuur bedraagt 14 dagen. Indien niet binnen de betalingstermijn wordt betaald, volgt een herinnering en eventueel een aanmaning en ingebrekestelling. Voor het sturen van een herinnering, aanmaning en ingebrekestelling worden kosten doorberekend.
8.2 Indien de eenmalige machtiging om wat voor reden dan ook niet uitgevoerd kan worden, ontvangt de koper hiervan per email bericht van betaalprovider Doc Data en wordt in de gelegenheid gesteld om de opdracht alsnog binnen 5 dagen te voldoen. Voldoet de koper hier niet aan, dan wordt de vordering verhoogd met € 7,50 administratiekosten en krijgt de koper nog 5 dagen gelegenheid de vordering te voldoen. Voldoet de koper niet aan zijn betalingsverplichting dan wordt de vordering uit handen gegeven aan Incasso Federatie Nederland welke rechtsmaatregelen treft. De incassokosten bedragen minimaal € 37,00. Tevens wordt de wettelijke rente in rekening gebracht vanaf het moment dat de koper in verzuim is.

ARTIKEL 9: Het annuleren van een order
9.1 Het annuleren van een order door de opdrachtgever: Het annuleren van een order kan alleen indien deze nog niet is uitgevoerd. Terugbetaling zal plaatsvinden binnen 30 dagen.

9.2 Het annuleren van een order door ikgavoorvers.nl wegens het niet voorradig zijn van een product of om andere redenen: Indien een product niet voorradig is en na overleg niet voor een alternatief gekozen is, kan de order geannuleerd worden en wordt het orderbedrag geheel binnen 30 dagen teruggestort.

ARTIKEL 10: Toepasselijk recht
Op de overeenkomst en deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing. 

Adres verswinkel

Schutsboomstraat 13A

5374 CA  Schaijk

Contact

Tel:   06 28 59 96 72

Email:   info@lekkerzvanhier.nl

Instagram: lekkerzvanhierschaijk

Openingstijden

Maandag: gesloten

Di t/m do: 09.00 - 18.00 uur

Vrijdag: 09.00 - 20.00 uur

Zaterdag: 09.00 - 17.00 uur

zondag: gesloten

logo nieuw 2020.jpg

Bestel snel en eenvoudig online uw boodschappen!

bottom of page